+ آپدیت آزمون های مدکوییز
آزمون های ماژور دستیاری امسال اضافه شد. آدرس آزمون ها بقرار زیر است : جامع ماژور http://medquiz.ir/test.php?tid=427 جراحی http://medquiz.ir/test.php?tid=425 داخلی http://medquiz.ir/test.php?tid=426 کودکان http://medquiz.ir/test.php?tid=424 زنان http://medquiz.ir/test.php?tid=423 http://medquiz.ir


دوشنبه 15 تیر 1394

عنوان آخرین یادداشتها